1 598 مدخل بدون صفحه
2 44 مدخل بدون متن
3 39 مدخل بدون متن + تصویر
4 0 مدخل+ متن ویرایش نشده
5 118 مدخل+ متن نهائی
6 8 مدخل+ اطلاعات همراه
807 جمع کل