ادیان و اقلیتهای مذهبی ساکن در خوزستان
 
  • مسلمانان شیعه مذهب
  • مسمانان سنی مذهب
  • زرتشتیان
  • کلیمیان
  • مسیحیان
  • ارمنیان
  • صابئیان مندائی (=صبیان)
  • آشوریان (آسوریان)