کمپانی برادران لینچهنری فینیس بلوس لینچ در سال 1862 در لندن و از در خانواده ای ایرلندی به دنیا آمد. او تحت نام کمپانی برادران لینچ، و طی قراردادی با دولت قاجاریه، خطوط کشتیرانی بر روی رودخانه کارون را راه اندازی نمود. لینچ همچنین سفرهای گسترده ای به آن نواحی و نیز ارمنستان به انجام رسانید.

لینچ بعدها عضو پارلمان بریتانیا شده و در نوامبر 1913 به طور ناگهانی از ذات الریه درگذشت.

آثار : "ارمنستان : سفرهای و مطالعات" لندن، سال 1901