تقسیمات کشوری استان خوزستان 

منبع : سالنامه آماری خوزستان - سرشماری 1385
بازبینی 1392
ردیف نام شهرستان نام مرکز شهرستان بخش شهر دهستان آبادي مسکونی
1 شهرستان آبادان آبادان 2 3 6 86
2 شهرستان آغاجاری آغاجاری        
3 شهرستان اميديه امیدیه 2 2 4 70
4 شهرستان اندیکا قلعه خواجه 3 1 6 363
5 شهرستان انديمشك اندیمشک 2 2 4 245
6 شهرستان اهواز اهواز 2 2 10 368
7 شهرستان ايذه ایذه 3 2 10 468
8 شهرستان باغملك باغملک 3 3 8 255
9 شهرستان بندر امام خمینی بندر امام خمینی        
10 شهرستان بندرماهشهر ماهشهر 2 3 2 102
11 شهرستان باوی ملاثانی 1 3 2 77
12 شهرستان بهبهان بهبهان 4 3 7 207
13 شهرستان حمیدیه حمیدیه        
14 شهرستان خرمشهر خرمشهر 2 2 4 78
15 شهرستان دزفول دزفول 3 6 11 459
16 شهرستان دشت آزادگان سوسنگرد 2 2 5 75
17 شهرستان رامشير رامشیر 2 1 4 132
18 شهرستان رامهرمز رامهرمز 1 1 4 203
19 شهرستان شادگان شادگان 1 2 6 182
20 شهرستان شوش شوش 3 3 7 214
21 شهرستان شوشتر شوشتر 2 2 6 198
22 شهرستان کارون کوت عبداله        
23 شهرستان گتوند گتوند 2 3 4 52
24 شهرستان لالي لالی 2 1 4 157
25 شهرستان مسجدسليمان مسجد سلیمان 2 1 4 187
26 شهرستان هفتگل هفتگل 2 1 3 67
27 شهرستان هنديجان هندیجان 2 2 4 39
28 شهرستان هویزه هویزه 2 2 4 87
جمع 52 54 129 4371