فهرست کتاب ها

 

آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی- ذکریا؛ عماد الدین ابن محمد ابن محمود قزوینی

آثار تاريخی خوزستان- حاج کاظم پور کاظم

آثار و بناهای تاريخی خوزستان - احمد اقتداری

آخرين ويكتوريائی

 

 

 

 

المنيور و جهاد عشاير عرب خوزستان

احسن التقاسیم فی مرفه الاقالیم، المقدسی–محمد ابن احمد

اخبار الطوال، ‌ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري

البلدان، ابی یعقوب، احمد

الرساله الثانيه، به اهتمام فينورسكي

الفتوح، ‌ابن اعثم كوفي، ‌ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي

المسالك و الممالك ابوالقاسم عبيدالله بن عبد الله معروف به ابن خرداذبه

المشترك وضعا و المفترق صقعا، ياقوت حموي

ایران از آغاز تا اسلام، گیرشمن – رومن

ايران در زمان ساسانيان، كريستين سن

 

 

 

 

 

 

 

پایه های كهن حقوقی در آبیاری ایرانشهر و آب و فن آبیاری در ایران باستان

پلهای قديمی ايران، مخلصی محمد علی

 

 

تاريخ اهواز

تاريخ گزيده

تاریخ خوزستان از دوره افشار تا معاصر، سیادت–موسی

تاريخ ايران از دوره سلوكي تا فروپاشي دولت ساساني

تاريخ پانصد ساله خوزستان - احمد كسروي

تاريخ جغرافيايي خوزستان -سيد محمدعلي امام شوشتري

تاريخی خوزستان حاج کاظم پور کاظم

تحفه العالم و ذیل التحفه، شوشتری، میر عبداللطیف

تحفه النظار فی غرائب الامطار (سفر نامه ابن بطوطه)، محمد، ابو عبدالله

تذكره شوشتر سيد عبدالله جزايري

 

 

جغرافیای تاریخی شهرها، نهچیری –عبد الحسین

جغرافيای تاريخی (سرزمين های خلافت شرقی) اثر گای لسترنج

جغرافيای تاريخی خوزستان حاج کاظم پور کاظم

 

 

چكيده ای از رويدادهای 120 ساله اخير اهواز

 

 

 

حدود العالم من المشرق الي المغرب منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد

 

 

خاطرات كهن مردان خوزستان

خوزستان از دوره افشار تا تاريخ معاصر، ‌موسي سيادت،

خوزستان در متنهای کهن، نجفی –محمد باقر

خوزستان و تمدن ديرينه آن - ايرج افشار سيستاني

 

 

 

ديباي شوشتر، ‌محمد علي مهدي آبادي، انتشارات سيب سبز

 

راهنمايي صنايع اسلامي س. م ديماوند

 

 

 

 

 

 

 

 

سفرنامه ابن حوقل

سفرنامه دمورگان

سفرنامه رضاخان سردار سپه

سفرنامه ژنرال گوردون

سفرنامه سردار اكرم

سفرنامه كاپيتان سايكس

سفرنامه كلنل مارك بل

سفرنامه لرد كرزن

ايران و كلده و شوش - سفرنامه مادام ژان ديولا فوا

سفرنامه نجم الملك

سفر نامه خوزستان، نجم الملک، عبد الغفار ابن علی ابن محمد

سفرنامه ابن بطوطه

سفرنامه ابودلف–ولادمير مينورسكي، بودلف الخزرجي، مسعود ابن مهلهل

سفرنامه راولينسون به لرستان-خوزستان-بختياري

سفرنامه لایارد، لایارد– اوستین هنری

سفرنامه لرستان و خوزستان.بارون دوبد

سيري در قلمرو بختياري و عشاير بومي خوزستان، نوشته هنري لايارد

 

 

 

شوشتر در گذر تاریخ از عهد باستان تا انقلاب اسلامی - محمد تقی زاده

شوشتر يعني خوبتر - اكرم مريدي شوشتري

شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، پیگولوسکایا، ترجمه عنایت الله رضا

 

صوره الارض، ابن حوقل، ترجمه جعفر شعار

 

 

 

 

 

 

عجايب المخلوقات، تأليف محمد بن محمود بن احمد طوسي، به اهتمام منوچهر ستوده

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسنامه. احمد ابن سهل البلخي معروف به ابوزيد، گاي لسترنج و رينولد نيكلسون

فائق البيان، ناشناس

فتوح البلدان، احمد بن عيسي البلاذري، ‌ترجمه دكتر آذر تاش آذرنوش

فردوس در تاريخ شوشتر و برخی مشاهير آن - علاء الملك حسينی شوشتری مرعشی

فن آبیاری در ایران باستان، نوشته جمعی از نویسندگان، گردآوری کورس

 

 

 

 

 

 

كليات جغرافيای طبيعی و تاريخی ايران اثر: دكتر عزيزالله بيات

 

 

 

 

 

 

 

معجم البلدان، ياقوت حموی

مجالس المومنین، شرف الدین شوشتری، قاضی نورالدین

مراة البلدان، تاليف محمد حسن خان اعتماد السلطنه. عبد الحسين نوايي ومير هاشم محدث

مراصد الاطلاع علي اسمائ الامكنه وابقاع قرن 8 صفي الدين عبد المومنين ابن عبد الحق بغدادي

مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودي، علي بن الحسين، ترجمه ابوالقاسم پاينده،

مسالک الممالک، اصطخری –ابو اسحاق ابراهم، به اهتمام ايرج افشار سيستانی

معجم البلدان، حموی–یاقوت ابن عبد الله

 

 

نفت ایران

نفت و بختیاریها

نزهة القلوب، حمدالله بن اتابك مستوفي قزويني، به كوشش محمد دبير سياقي

نگاهي به تاريخ خوزستان، نوشته نيره زمان رشيديان