سلسله ها و تمدن های سرزمین خوزستان و اطراف آن
 

 

این صفحه در دست ویرایش میباشد

 

حکومت های بعد از ورود اسلام
طلوع اسلام در ایران
دوران سلطه اعراب
پس از اعراب
عباسیان
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
سلاجقه کرمان
خوارزمشاهیان
اسماعیلیه
مغول وایلخانان
تیموریان
ترکمانان قویونلو
پس از حمله مغول
صفویه
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
انقلاب اسلامی

 

 

نام سلسله / حکومت حاکمان / زمامداران تاریخ به قدرت رسیدن تاریخ پایان قدرت نحوه پایان قدرت
اليمايید        
عيلام، ايلام        
ماد ها        

هخامنشيان

كوروش هخامنشی

داریوش کبیر

     
سلوکیان اسكندر مقدونی      

اشكانيان

مهرداد اول اشكانی

     

ساسانيان

اردشير بابكان

     
ورود اسلام  به ایران        

دوران سلطه اعراب

 

     
عباسیان        

آل بویه

 

     
غزنویان        
سلجوقیان        
سلاجقه کرمان        
خوارزمشاهیان        
اسماعیلیه        
مغول و ایلخانان        
تیموریان        
ترکمانان قویونلو        
پس از حمله مغول        
صفویه        
افشاریه نادر شاه افشار      
زندیه        
قاجار

آقا محمدخان

فتحعلی شاه

محمد شاه

ناصرالدين شاه

مظفرالدين شاه

محمدعلی شاه

احمد شاه

  9 آبان 1304  
پهلوی رضاشاه پهلوی
محمد رضا پهلوی
3 اسفند 1299 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامی   22 بهمن 1357    
آل جلاير        

آل مظفر

 

     

اتابكان فارس

 

     

ارزقيان

 

     

پارتيان

 

     

دیلمیان

عضد الدوله دیلمی